Privacyverklaring Office Support Best

versie 1 augustus 2018

Office Support Best, gevestigd aan De Ronde 15, 5683 CZ Best,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.officemanagementbest.nl
De Ronde 15
5683 CZ Best
06-50614336

Yvonne van Beek-van Os is de functionaris gegevensbescherming van Office Support Best. Zij is te bereiken via info@officesupportbest.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Office Support Best verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam en voorletters;
– geslacht;
– adresgegevens;
– telefoonnummer;
– e-mailadres.
In een enkel geval kan het voorkomen dat je overige persoonsgegevens actief verstrekt (via correspondentie of telefonisch contact) aan Office Support Best, bijvoorbeeld een bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Office Support Best verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
– Kopie ID-bewijs

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Office Support Best verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Voor de levering van onze diensten.
– Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Voor de verbetering van onze dienstverlening.
– Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Office Support Best verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte. In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan genoemde redenen willen verwerken en dat we je daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van jouw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, dan zullen wij daar eerst opnieuw toestemming voor vragen. Tot slot kunnen wij persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Geautomatiseerde besluitvorming
Office Support Best neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Office Support Best) tussen zit.

Computerprogramma’s of -systemen
Office Support Best gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– MS Office 365 voor het uitvoeren van opdrachten;
– Outlook om te e-mailen;
– Nitro Pro voor de verwerking van PDF-bestanden;
– WhatsApp voor communicatie;
– Joomla voor de website;
– Dropbox voor opslag van gedeelde bestanden;
– Teamviewer om, op jouw aangeven, een beeldscherm over te nemen en support te bieden.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Office Support Best bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld en om te voldoen aan verplichtingen op basis van wetgeving en beroepsregels.

Delen van persoonsgegevens met derden
Office Support Best verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Office Support Best blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Office Support Best gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Office Support Best en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of naar een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@officesupportbest.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, verzoeken wij je jouw telefoonnummer hierbij te vermelden, zodat we met jou in contact kunnen komen. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Office Support Best neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@officesupportbest.nl.

Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd data-lek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij jou en de Autoriteit Persoonsgegevens, behoudens zwaar wegende redenen, daarvan direct op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor jouw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit data-lek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Hyperlinks
Onze website bevat koppelingen (hyperlinks) naar websites van derden, waaronder sociale netwerken zoals LinkedIn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites. We raden je aan altijd de privacyverklaring (die regelmatig kan wijzigen) van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring
Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de vermelde versiedatum aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor jou en jouw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat je steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij jouw gegevens beschermen.